שלא ישתו לך את הכסף – המדריך להתמודדות עם חשבון מים חריג

העלייה המתמדת במחירי המים בשנים האחרונות, הופכת את חשבון המים למשמעותי יותר בהוצאות המשפחה הממוצעת. הצרכנים שהחלו לקבל חשבונות מים הגבוהים בעשרות ובמאות אחוזים מוצאים את עצמם עומדים חסרי אונים אל מול פקיד תאגיד המים, הדורש מהם לשלם את החשבון ככתבו. לרשות הצרכן עומדים כלים משפטיים שונים המאפשרים התמודדות עם תאגיד המים ותיקון חשבון מים חריג שאינו מוצדק במסגרת זמן קצרה יחסית.  
לצרכנים המרגישים שנגרם להם עוול בחישוב תעריפי המים אנו מצרפים את מדריך זכויות צרכן המים המסייע להבין כיצד ניתן לתקן חשבון מים חריג.
בדיקת החשבון: האם חל שינוי מהותי בצריכת המים או בתחשיב החיוב?
במידה ולא חל שינוי משמעותי בכמות המים שנצרכה, החיוב הגבוה יכול לנבוע ממספר סיבות (ביחד או לחוד):

 
  1. עדכון מספר הנפשות בבית
כל צרכן מים זכאי לצרוך 7 מ"ק לחודשיים בתעריף נמוך, המחושב לכל נפש המתגוררת בבית. ככל שלא דווח הצרכן אחרת-  ברירת המחדל הינה 2 נפשות לבית. אין זה עניין של מה בכך, שכן הפער בין התעריף הנמוך לתעריף החריגה עומד על 60%  ובמשפחה ממוצעת בת 5 נפשות, הצורכת צריכה ממוצעת של כ 30 קוב מים לחודש המשמעות הכספית של אי דיווח מספר הנפשות עלול להגיע להפרש של כ- 120 ₪ בכל חשבון. האחריות לדיווח מוטלת על הצרכן, וככל שמדווח באיחור על הגדלת מספר הנפשות שבבית- ניתן לקבל מתאגידי המים החזר של עד שתי תקופות חשבון (4 חודשים).
 
  1. בגין איזו תקופה נערך החיוב?
בעוד תאגידי המים מחויבים לקרוא את מדי המים לפחות אחת לחודשיים ולהגיש חשבון בגין תקופה זו, לעיתים רבות מדי המים נקראים באיחור והחשבונות הנשלחים לצרכן הינם בגין תקופה ארוכה יותר.
 
  1. עליה בתעריפים
בדקו האם החיוב הגבוה אינו נובע מעלייה נוספת בתעריפי המים. בתאריך 01.01.2013 עלו שוב תעריפי המים לצריכה ביתית שעומדים כיום על סך של 9.1 ₪ למ"ק (בתעריף הנמוך) ו-14.64 ₪ למ"ק (בתעריף החריגה). מדובר בעליה של 13% בתעריף הנמוך ושל 22% בתעריף החריגה לתקופה של שלוש שנים. במקרה של עלייה בתעריפים, יש לוודא כי החיוב בתעריף החדש נעשה החל מהתאריך בו הוא התקבל ולא בגין כל תקופת החיוב אשר סיכומה נשלח לאחר עליית התעריפים. כמו כן, יש לוודא כי החיוב שנשלח בתקופה שקדמה לעלייה בתעריפים לא היה חיוב בגין תקופה שונה מהמקובל או ע"פ הערכה (ראה לעיל), היכולים לגרום לכך שצריכת מים גבוהה יותר מועמסת על החשבון העוקב על פי התעריף החדש.
 
בכדי למנוע מראש טעויות הנובעות מעליה בתעריפים, בטרם כניסת תעריפים חדשים לתוקף, מומלץ לקרוא את מונה המים ולדווח לתאגיד על הצריכה המדויקת.

 
  1. מתן הטבות בתעריפים
החל מחודש יולי 2012, אוכלוסיות מיוחדות זכאיות למתן הטבות בתעריפי המים. ההטבה אמורה להתעדכן אוטומטית ורטרואקטיבית באמצעות רשימות זכאים המועברות ישירות מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המים, אולם ניתן ורצוי לוודא כי הדבר נעשה וההטבה ניתנה.
 
אם חל שינוי בכמויות המים שנצרכו, בדקו האם החיוב נעשה לפי הערכה או לפי מדידה. ככלל, ניתן לחייב בגין צריכה על פי קריאת מד מים. אבל במקרים מסוימים  בהם לא ניתן לקבל מידע בדבר הצריכה בפועל במדי המים,  החשבון התקופתי הנשלח לצרכן נערך על בסיס הערכה ולא על בסיס נתוני הצריכה בפועל.
מיותר לציין כי, חיוב על פי הערכה אינו תואם בהכרח את הצריכה בפועל ויכול להביא למקרי קיצון ופערים משמעותיים. למשל, במקרה בו הנכס עמד ריק תקופה ארוכה וכלל לא צרך מים.
                ואם יש נזילה בצנרת המים?
במצב של צריכת מים חריגה בצריכה האישית או בצריכה המשותפת במקרה של בניין משותף, יש ראשית לברר כי אין היא נובעת מנזילה בצנרת המים.
כבדיקה ראשונית ניתן לסגור את כל הברזים ולבחון אם מד המים ממשיך להסתובב. אם כן, כנראה וקיימת נזילה סמויה בצנרת המים. במקרה כזה יש לפנות לאיש מקצוע, ראשית כדי לתקן את הנזילה ושנית, כדי לקבל ממנו אישור בכתב כי אכן קיימת נזילה סמויה בצנרת.
היה ובעקבות הנזילה, צריכת המים עלתה בלפחות 50% יחסית לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, יש לפנות לתאגיד המים, עם האסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה ולהגיש בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה. בהתקיים כל התנאים המנויים בחוק, מחויב התאגיד להכיר בצריכה החריגה ככזאת הנובעת מנזילה ולחייבה בתעריף מופחת עד תקופה מרבית של ארבעה חודשים.
 
                בדיקות נוספות שניתן לבצע למציאת הגורם לחיוב החריג בצריכת המים
ישנם גורמים רבים נוספים אשר יכולים להביא לחיוב החריג בצריכת המים, החל מתקינות המונה ועד עבודת צנרת בקרבת הנכס. בירורים אלה נעשים על ידי התאגיד אך לא ביוזמתו אלא לבקשת הצרכן בלבד. לכן חשובה מודעות הצרכן לזכויותיו ולהקפדתו על קיומן.

 
  1. צרכן הסבור שהחשבון התקופתי שקיבל שגוי, רשאי לדרוש מהתאגיד לערוך בירור של חיוב- לא יאוחר מ- 30 יום  מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב. כאשר הבקשה הוגשה, יבדוק התאגיד את אופן קביעת החיוב, מתי מד המים נבדק וכויל לאחרונה. בבדיקת מד מים ראשי, יש לבדוק את צריכת המים במדי המים המשויכים באותו נכס.
התאגיד מחויב לידע את הצרכן בכתב, תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה על תוצאות הבירור והפעולות שננקטו בעקבותיו.
 
חשוב להדגיש כי עד להשלמת הבירור, רשאי הצרכן לשלם לתאגיד בגין התקופה האמורה, תשלום חלקי בלבד אשר יחושב לפי הערכת הצריכה בתקופת החיוב.

 
  1. היה ובבירור שנערך, לא נמצאה הסיבה לצריכה החריגה, רשאי הצרכן לדרוש תוך 21 יום מקבלת תוצאות הבירור, כי התאגיד יערוך בדיקות נוספות. הבדיקות  מבוצעות בתשלום הקבוע בכללים. למשל תעריף שליחת מד המים לבדיקה במבדקה, מוחזר לצרכן במקרה שאכן נמצא בו פגם.
ברגע שהוגשה בקשה כאמור, יבדוק התאגיד .
חשוב לדעת כי התאגיד מחויב לידע את הצרכן בכתב, תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה, על תוצאות הבדיקות הנוספות והפעולות שננקטו בעקבותיהן.
 
ואם  בבדיקות הנוספות לא נמצאה הסיבה לצריכה החריגה?
 
במקרים בהם עלתה צריכת המים מעבר ל-100% מצריכת המים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת ניתן להגיש למנכ"ל תאגיד המים בקשה לחיוב חשבון על בסיס הערכת צריכה בלבד. ההחלטה בנדון נתונה לשיקול דעתו. היה והשתכנע
           אולי גנבו לי מים?
צריכת מים חריגה יכולה לנבוע מצריכת מים ללא מדידה, בין אם עקב התחברות לא חוקית (פיראטית) למערכת המים ובין אם עקב ניתוק לא חוקי של צרכן מים בבניין משותף, אשר מעמיס בכך את צריכת המים שלו על הצריכה המשותפת של הבניין.
במקרה כזה, יש ראשית לפנות למשטרה ולתאגיד שיטפלו בהתחברות הלא חוקית ולאחר מכן לפנות לתאגיד בבקשה .
          אחריות התאגיד וחובותיו כלפי הצרכן
  1. החוק מטיל על תאגיד המים חובות שאי עמידה בהן יכולה להטיל עליו אשם מסוים  בחיוב הגבוה.
במקרה של קבלת נתוני מדידה החריגים בלפחות ב- 50% מצריכת המים הרגילה, מחויב התאגיד לידע את הצרכן בכתב בנדון. במקרה של צריכה העולה ב- 100% על הצריכה הרגילה, מחויב התאגיד לנסות ליידע את הצרכן באמצעות שיחה או מסרון וכן לשלוח נציג לנכס אשר יוודה כי לא נפלה טעות, יתלה מודעה בכניסה לנכס המתריעה על החריגה ואף ינסה, ככל הניתן, לאתר את הצרכן וליידעו על קיומה של הצריכה החריגה. היה ולא עמד התאגיד בחובתו, הרי שאז הוא יהיה אחראי לנזק בשיעור כזה או אחר.
  1. אם למרות כל הפעולות האמורות, עדיין לא נמצאה הסיבה לחיוב החריג במים, אין הדבר אומר כי נגזר על הצרכן לשאת במלוא התשלום הכבד: אחד הכלים העומדים לרשותו הוא כמובן זכות התביעה בבית משפט.
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט לתביעות קטנות ברמלה, תבעו זוג גמלאים את תאגיד המים של מודיעין, בגין החזר חיוב צריכה חריגה. בתביעתם נטען, כי קיבלו חשבון צריכה חריג, בסך 463 ₪, כאשר בחודשים שקדמו לתקופה זו עמדה צריכתם הממוצעת על כ-170 ₪ בלבד. יתרה מכך, שהו התובעים בתקופה זו במשך שלושה שבועות בחו"ל, דבר שהיה בו בכדי להקטין את צריכת המים הרגילה שלהם. מנגד טען התאגיד כי היות ומד המים נמצא תקין ולא נמצאה נזילה במערכת, עליהם לשלם את החשבונות שנשלחו להם.
בית המשפט פסק, כי על אף שלא אותרה הסיבה לצריכה החריגה, התובעים הוכיחו כי צריכת המים בתקופה שבמחלוקת אינה משקפת את צריכת המים שלהם בפועל והיות שהשליטה על בדיקת מדי המים נמצאת בידי התאגיד וגם לתאגיד לא היה הסבר לצריכה החריגה, אין לחייבם בגין צריכה זו, אלא לפי הצריכה הממוצעת בלבד.
אומנם מדובר בפס"ד של בית המשפט לתביעות קטנות הכפוף לערעור,  אך כל עוד לא נהפכה ההחלטה בערכאת הערעור, נפתח צוהר להגנה משפטית נוספת על כיסנו.

 
כל הזכויות שמורות ל דוניץ ושות’ משרד עורכי דין ויישוב סכסוכים            כתובת: התדהר 16, בית אתגרים - קומה 2, רעננה.          טלפון: 09-7995599
לייבסיטי - בניית אתרים